در حال نمایش 12 نتیجه

از آنجا که صنعت فین‌تک در دنیا و به تبع آن در ایران، صنعتی نوظهور و روبه‌رشد است، در مسیر توسعه با چالش‌های گوناگونی روبه‌روست که بخشی از این چالش‌ها مربوط به قوانین، مقررات و اسناد فرادستی حوزه اقتصاد و فناوری کشور است. در انتشارات راه ‌پرداخت تلاش کرده‌ایم با در اختیار قرار دادن کتاب‌های به‌روز دنیا در حوزه حقوق فناوری و نوآوری، از رسیدن به نقطه تعادلی که در آن، هم از نوآوری و توسعه فناوری‌های مالی حمایت شود و هم ریسک‌های مرتبط با آن مدیریت شود، حمایت کنیم.

حقوق نوآوری و فناوری (تنظیم‌گری)

کتاب رگ‌تک