تولد و تکامل پست‌بانک ایران

یک چهــارم جمعیــت در مناطــق روســتایی زندگــی می‌کننـد و در یک چهـارم اقتصـاد کشـور نقـش دارنـد. رسـالت اصلی پسـت‌بانک ایـران، بانکـداری خـرد و ارائه خدمــات بــه مناطــق کم‌برخــوردار اســت کــه ربــع قــرن در ایـن زمینـه فعال بـوده و شـمول مالی را گسـترش و تعمیق بخشـیده اسـت. به‌مـوازات آن بانـک تخصصی حـوزه فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات در کشـور اسـت. در کتـاب «تولـد و تکامـل پسـت‌بانک ایـران» به‌صـورت فشــرده تغییــرات و تحــولات پیدایــش تــا تکامــل پسـت‌بانک ایـران تصویرسـازی و ظرفیت‌هـای قانونی تبیین شـده اسـت. همچنیـن بـا درس‌هـا و تجربه‌های موفــق جهانــی و تغییــر پارادایــم ســنتی بــه نویــن در نظــام بانکــداری آشــنا می‌شــوید. مهم‌تریـن درس نمونه‌کاوی‌هـا ایـن اسـت کـه اهـداف توســعه‌ای بــا رهیافــت اقتصــادی ســازگار بــوده و ســودآوری از ویژگــی برجســته ایــن بانک‌هاســت.در ایــن مــدت، پســت‌بانک ایــران منشــأ پیامدهــا و آثــار مهمــی در پهنــه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور بـوده اسـت که در شـش بعـد سـرمایه مالـی، انسـانی، فکــری، صنعتــی، اجتماعــی و زیســت‌محیطی بــا نمایه‌هـا و معیارهـای عینـی سـنجش و مصورسـازی شــده اســت. در پایــان عملکــرد پســت‌بانک ایــران در آینــه و تــرازوی ســنجش جهانــی مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و مقایســه تطبیقــی انجام‌شــده اســت.