گسست بانک‌

کتاب دیگری از برت کینگ به زبان فارسی. گسست بانک‌: نوآورها، ساختارشکن‌ها و استراتژیست‌ها بانکداری را از نو می‌سازند نام کتابی است به قلم برت کینگ که نسخه فارسی آن را گروه رسانه‌ای شفق منتشر کرده است. برت کینگ در کتاب‌های قبلی‌اش هم به تغییر فضای بانکداری می‌پردازد اما موضوع کتاب گسست بانک‌ دقیقاً تحول در بانکداری است. در گسست بانک‌ او با اشاره به چالش‌هایی که در دنیای جدید، بانک‌ها با آن مواجه هستند به بررسی فرصت‌هایی می‌پردازد که از آن طریق می‌توانند خود را از گسستن نجات دهند.