بازآفرینی محصول

وقتی نسیم تغییر وزیدن می‌گیرد، برخی افراد دیوار می‌سازند و برخی دیگر آسیاب بادی. این یک ضرب‌المثل قدیمی چینی اســت، اما هنوز هم در عصر نوآوری که اکنون در آن به سر می‌بریم، کاربرد دارد. شکی در این وجود ندارد که این نسیم در حال سرعت گرفتن اســت. دورانی جدید از محصولات متصل هوشمند در حال ظهور است؛ عصری شگفت‌انگیز با فرصت‌های بی‌شمار برای کسب‌وکارها. کتاب پراهمیت « بازآفر ینی محصول: چگونه کسب‌وکارتان را متحول و در عصر دیجیتال خلق ارزش کنید»، روش‌های ســنتی تفکر و عمل در جهان تولید محصــول را رد می‌کند. این کتاب توجه رهبران کســب‌وکارها را بــه ضرورت درک و شــکل‌دهی به چشــم‌انداز جهانی و نوظهور محصولات هوشمند متصل جلب می‌کند.

کتاب «بازآفرینی محصول» یک اثر برجســته برای هر رهبر کسب‌وکار، صنعتگر، کارآفرین یا سرمایه‌گذاری است. در این کتاب تنها شمه‌ای از ظرفیت حقیقی اقتصادی محصولات متصل هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. نسیم تغییر مسلماً وزیدن گرفته و این کتاب به کسب‌وکارهای تولید محصول کمک می‌کند تا هر تعداد که می‌توانند آسیاب بادی نصب کنند تا بهترین فایده را از آن ببرند.

 

دانلود فهرست، مقدمه وبخشی از کتاب